Pomohli sme  >  OZ Nie sme sami

OZ Nie sme sami

Meno žiadateľa:OZ Nie sme sami
Forma pomoci:príspevok za účelom pokrytia nákladov spojených s canisterapiou a hipoterapiou
Poskytnutá výška príspevku:1 000 Eur

Hlavným cieľom činnosti občianskeho združenia je podpora ľudí so zdravotným znevýhodnením -
mentálnym, telesným, zmyslovým, viacnásobným a ľudí so syndrómom autistického spektra, so
zameraním na skvalitňovanie ich integrácie do spoločnosti a ochranu ich ľudských práv.

Cieľom projektu je sprístupniť a umožniť deťom s viacnásobným postihnutím canisterapiu a
hipoterapiu, pomôcť im v rozvíjaní pozitívneho vzťahu k ich okoliu, budovaní dôvery voči okoliu, či v
nadväzovaní očného kontaktu. pozitívne pôsobiť na komunikačné a rozumové schopnosti
postihnutých žiakov, ich jemnomotorické a hrubomotorické zručnosti a emocionalitu, upútať záujem
žiakov o určité aktivity prostredníctvom cielenej hry a plnenia úloh so zvieraťom a zároveň zvyšovať
dobu ich sústredenia, tiež podporovať spontánnosť prejavu vo vzťahu k iným osobám.